Leerplicht en Onderwijsinspectie

Rechten en plichten

Studeer je bij Kellebeek College, dan heb je vanzelfsprekend een boel rechten en plichten waar we elkaar aan moeten houden.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht is de wettelijke verplichting voor kinderen om tot een bepaalde leeftijd onderwijs te volgen. Sinds 1 augustus 2008 is de leeftijd voor jongeren die nog onvoldoende gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt verhoogd naar 18 jaar.

In de leerplichtwet is vastgelegd dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen bij een school staan ingeschreven en dat zij de school bezoeken. Vanaf 12 jaar zijn leerplichtige jongeren ook zelf verantwoordelijk voor regelmatig bezoek aan de school waar zij staan ingeschreven. Het aan regels binden van schoolverzuim om regelmatig schoolbezoek te verzekeren is een basisvoorwaarde om te bereiken dat zo veel mogelijk jongeren een optimale opleiding voltooien.

Ouders die hun kinderen toestaan 'schoolziek' te zijn, overtreden daarmee de Leerplichtwet en zijn strafbaar. Het is een misverstand dat kinderen recht hebben op een of meer baal- of snipperdagen. Directeuren kunnen elke dag van ongeoorloofd verzuim melden aan de leerplichtambtenaar. Vanaf drie dagen is een schooldirecteur dit verplicht. Indien een directeur het verzuim niet meldt aan de Leerplichtambtenaar, is hij zelf strafbaar en kan de leerplichtambtenaar bestraffend optreden tegen de directeur door een proces-verbaal tegen hem op te stellen.

De Onderwijsinspectie

De taak van de Onderwijsinspectie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs in Nederlandse onderwijsinstellingen. Het belangrijkste middel om deze taak te realiseren is het regelmatig uitvoeren van systematische onderzoeken op scholen en instellingen. De inspectie rapporteert hierover zowel aan de betrokken scholen en instellingen als aan de bewindslieden en het parlement. Voor meer informatie kun je terecht op www.onderwijsinspectie.nl.